Imprimeix
Darrera actualització de dilluns, 06 febrer 2017

 

Departament d'orientació.

En el Departament d'Orientació del centre recau la responsabilitat de garantir l'adequat desenrotllament de l'orientació educativa i la intervenció psicopedagògica en l'educació secundària, que es plasma en una finalitat última consistent en "optimitzar el rendiment dels processos d'ensenyança i aprenentatge".

Com a conseqüència del marc teòric del que partim, en la nostra concepció educativa, l'Orientació en el nostre centre pretén garantir:

 • La funcionalitat dels aprenentatges.
 • L'adequat assessorament a l'alumne al llarg del seu avanç en el sistema educatiu i, especialment, en el moment de la seua transició a la vida adulta.
 • Ensenyar a aprendre.

Amb això, tendim a aconseguir una educació integral i personalitzada que harmonitze els tres vessants orientadors: personal, acadèmic i professional, a través de la tutoria, fonamentalment, considerada com a part nuclear de l'acció educativa ordinària, a exercir pel professorat.

En la mateixa línia, la intervenció psicopedagògica que propugnem consistix en l'actuació d'un conjunt de persones i estructures, integrades en els nostres Projectes Educatiu i Curricular, l'objectiu últim dels quals és la concreció efectiva de l'orientació, tant des de l'assessorament i el suport al professorat en l'exercici de la seua labor tutorial ordinària, com a través de les activitats que afavorixen la consolidació, l'enriquiment i la dinamització de l'acció educativa habitual, sense oblidar el suport especialitzat als alumnes que ho requerisquen, per mitjà de programes educatius de prevenció i desenrotllament i mesures correctiu-terapèutiques.

Si volguérem reduir tot allò que s'ha exposat fins ara en uns pocs conceptes, resumiríem la intenció psicopedagògica com a suport especialitzat que pretenem plantejar en el nostre centre de la manera següent:

DIAGNÒSTIC - AVALUACIÓ
ASSESSORAMENT
ORIENTACIÓ PSICOPEDAGÒGICA PROFESSIONAL

Estes tres facetes es plasmen com a tasques no directament docents que impliquen una intervenció educativa de suport i especialitzada, cristal·litzant en diverses modalitats d'actuació:

Aplicació d'ensenyances alternatives.
Elaboració d'adaptacions curriculars generals i individuals.
Disseny de mètodes molt individualitzats.
Preparació de programes de millora de l'aprenentatge i el rendiment (PMAR).
I, en cas necessari, atenció individualitzada.

Totes estes intencions teòriques, que no utòpiques, van a plasmar-se en un conjunt d'actuacions, les quals, en sintonia amb el que disposa la legislació educativa, prioritza tres àmbits singulars:

El suport al procés d'ensenyança- aprenentatge
L'acció tutorial
L'orientació acadèmica- professional.

En el passat curs, el Departament d'Orientació va rebre a més de 180 persones entre pares, alumnes, professors, en labors d'assessorament, orientació de professional, etc.

OBJECTIUS DEL DEPARTAMENT D'ORIENTACIÓ:

Conseqüents amb la finalitat última de l'educació, "que els alumnes aconseguisquen el ple desenrotllament de la seua personalitat en el respecte als principis democràtics de convivència i als seus drets i llibertats", el Departament d'Orientació de l'IES "Matilde Salvador" proposa com a objectius generals que guien i dirigixen la seua actuació els següents:

 • Col·laborar en la personalització de l'educació, afavorint el desenrotllament de totes les capacitats de la persona, tant individuals com socials.
 • Planificar, coordinar i desenrotllar les actuacions que s'organitzen en el centre per a atendre a la diversitat dels alumnes , tant en les seues capacitats, interessos i motivacions com en les diferències que puguen donar-se entre ells a causa del seu origen social o cultural.
 • Contribuir a l'adequada interacció entre els integrants de la comunitat educativa: alumnat, famílies i professorat.

Per a l'èxit d'estos objectius, segons disposa la legislació vigent i les instruccions emanades de la legislació per al present curs, caldrà ajustar-se principalment a les tasques següent:

 • Atenció general al centre.
 • Departaments i professorat de distintes àrees.
 • Alumnes.
 • Famílies.

Tasques que es concreten en tres programes d'actuació:

 • PROGRAMA DE SUPORT AL PROCÉS D'ENSENYANÇA-APRENENTATGE
 • PLA D'ACCIÓ TUTORIAL.
 • PLA D'ORIENTACIÓ ACADÈMICA I PROFESSIONAL.

© 2012-2017 IES Matilde Salvador