Imprimeix
Darrera actualització de dimarts, 14 febrer 2017

Departament de tecnologia.

La tecnologia, com a àrea del ser humà, tracta de resoldre problemes i necessitats individuals i col·lectives, per mitjà de la invenció, fabricació i ús d'objectes, màquines, servicis i sistemes tècnics.

En concret la matèria de tecnologia en Educació Secundària Obligatòria tracta de fomentar l'aprenentatge de coneixements i el desenrotllament de destreses que permeten la comprensió d'objectes tècnics i la seua utilització. Pretén, també que els alumnes utilitzen les noves tecnologies de la informació i la comunicació com a ferramentes del procés i no com un fi en si mateixes.

Tenint en compte açò, l’àrea es vertebra en tres principis:

  • Adquisició de coneixements tècnics i científics.
  • Anàlisi d'objectes tecnològics existents.
  • Resolució de problemes a través d'una metodologia de projectes.

La matèria contribuïx a l'adquisició de les següents competències bàsiques:

  • Coneixements i interacció amb el medi físic.
  • Autonomia i iniciativa personal.
  • Tractament de la informació.
  • Adquisició d'habilitats i estratègies de resolució de problemes.
  • Aprendre a aprendre.

En l'ESO es cursa Tecnologies en 1r i en 2n com a àrees obligatòries, en 3r com a optativa, denominant-se,  Tecnologies, i en 4t com a matèria optativa tant en l'acadèmic com en l'aplicat.

La tecnologia es pot cursar també en el Batxillerat com a Tecnologia Industrial I i II.

Amb ella es persegueix preparar a l'alumnat per a estudis posteriors més específics, per tant els continguts estan relacionats amb les diverses branques de la tècnica, abastant mecànica, electricitat, electrònica i automatismes.

És un àrea encaminada a relacionar-se amb el món de la indústria, després s'orienta cap al camp de la fabricació, ús i manteniment industrials, i per descomptat també es relaciona amb les diverses fonts d'energia, que són les subministradores d'aquestes empreses.

Integrada en el Departament de Tecnologia apareix l'àrea d'Imatge i so que de forma teòric-pràctica engloba tots aquells aspectes relacionats amb l'entorn audiovisual. Es desenvolupa en diversos blocs de continguts, on destaquen aquells que formen als alumnes per ser crítics amb el que escolten i veuen, és a dir, l'anàlisi de situacions audiovisuals , així com desenvolupar de forma pràctica projectes d'edició, on treballaran la captació i tractament de fotografia, àudio i video.
La finalitat és crear petits projectes on desenvolupin totes aquestes habilitats, i dotar-los dels coneixements tècnics necessaris per a això.

A continuació pots veure les nostres aules i alguns dels projectes realitzats pels nostres alumnes.

© 2012-2017 IES Matilde Salvador